Algemene voorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn op onze services.

Garantiebepaling bij Forsbouw Glasservice

Op dubbel glas van Forsbouw Glasservice krijgt u gratis 10 jaar garantie inclusief montage.

Garantie op het product
Forsbouw Glasservice levert alleen de hoogste kwaliteit. Wij betrekken glas en aanverwante artikelen zoals bijvoorbeeld ventilatieroosters alleen bij fabrikanten die garantievoorwaarden hanteren die door Forsbouw Glasservice  worden geaccepteerd. Bij vervanging van bijvoorbeeld spécialités proberen we het glas bij de originele fabrikant te betrekken. Forsbouw Glasservice levert uitsluitend glas met CE-markering.
De CE-markering geeft aan dat het product geschikt is voor het bedoelde gebruik en voldoet aan de basisvoorwaarden zoals die neergelegd zijn in de Richtlijn voor Bouwproducten van de Europese Commissie. Ondanks onze zorgvuldigheid kan er door bijvoorbeeld een fabricagefout een gebrek ontstaan.
Om u te verzekeren van jarenlang plezier van uw aanschaf krijgt u bij ons 10 jaar garantie op dubbel glas inclusief de montage. 

Garantie op montage
Forsbouw Glasservice  monteert volgens de modernste richtlijnen en voorschriften. Desondanks kan er door een fabricagefout een gebrek ontstaan.
Om u te verzekeren van jarenlang plezier van uw aanschaf krijgt u bij ons naast de garantie op het glas of op het product altijd de montage gegarandeerd. Als u recht heeft op garantie dan zullen wij te allen tijde kosteloos monteren.
Wij garanderen ons vakmanschap door op montage 10 jaar garantie te geven. Kies voor zekerheid en laat het glas door Forsbouw Glasservice vervangen.


Garantiebepaling Isolatieglas van Forsbouw glasservice
Gratis garantie van 10 jaar op lek- en blindslag.
Op door Forsbouw Glasservice geleverd isolatieglas van na 15 april 2013 zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing:
 1. Door Glaspunt wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbelglaseenheid (of indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid.
 2. De onder 1 genoemde garantie wordt afgegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland: a. door Forsbouw Glasservice is uitgevoerd; of b. voldoet aan de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of c. andere dan de onder b. genoemde plaatsingsvoorschriften mits door Forsbouw Glasservice schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de onder b. genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer van Forsbouw Glasservice wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
 3. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van: a. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als het gevolg waarvan zich spanning op het glas voor doet; b. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen); c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen; d. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen); e. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningsafdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD 2011 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577; f. inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning; g. het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de randafdichtingen van de eenheid kunnen aantasten; h. contact tussen de randafdichting van het glas en de beglazingskit; i. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
 4. Geen garantie wordt verleend voor: eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas; eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing; eenheden met kruisroeden; eenheden met glas-in-lood; eenheden met brandwerend glas; eenheden met ScreenLine; eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met Glaspunt schriftelijk anders is overeengekomen; eenheden die niet vierzijdig ingeklemd zijn; eenheden die structureel verlijmd zijn; eenheden met additionele bewerkingen zoals zeefdrukken e.d.; eenheden die in een vliesgevel zijn geplaatst; gebogen isolatieglas; onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567 en NEN 3264; vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuur verschillen en geografische hoogteverschillen. Zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie
 5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materieel 5 jaar.
 6. De garantie houdt in dat, in geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk een identieke vervangende isolerende dubbelglaseenheid wordt geleverd en geplaatst door Glaspunt; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.
 7. Gevolgschade, d.w.z. alle schade die niet rechtstreeks op het geleverde/geplaatste glas betrekking heeft komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 8. Aan dit garantiebewijs kunnen slechts rechten worden ontleend of kan beroep op garantie worden gedaan mits Forsbouw Glasservice volledige betaling van het factuurbedrag heeft ontvangen.
 9. Claimen van garantie. De garantiehouder is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en binnen 30 dagen na het constateren van de gebreken daarvan melding te doen aan Glaspunt, onder vermelding van factuurnummer en -datum.
 10. Inspectie geschiedt door inspecteurs van Forsbouw Glasservice Indien uit inspectie blijkt dat betreffende claim beoordeeld kan worden als een zuivere claim op lek-/blindslag worden geen inspectiekosten in rekening gebracht. In overige gevallen worden de kosten van de inspectie in rekening gebracht.
 11. Extra zekerheid; zal gewaarborgd worden door de fabrikant PILKINGTON NSG Group. Waar u het ordernummer vermeld dat op de factuur is aangegeven.
LET OP! Dit geld alleen voor het glas.